นักธุรกิจอิสระของคุณคือ Duncan Peter S
รถเข็ญของฉัน
 
-
+
เอาออก
฿ ปลีก Promo ฿ เดือนละ Promo
    ยอดรวมส่วนหนึ่ง ฿ ปลีก ฿ เดือนละ
Orders are currently limited to 1 item per transaction to avoid potential customs delays.
Orders in your market are limited to ฿ per month. If you have questions, please refer to our Global Customer Program Terms & Conditions.

รถเข็ญของคุณว่าง

เพิ่มผลิตภัณฑ์เข้าส่งสู่รถเข็ญของคุณ

นักธุรกิจอิสระของคุณคือ
Duncan Peter S
เอาออก
-
+
฿ ปลีก Promo ฿ เดือนละ Promo
  ยอดรวมส่วนหนึ่ง ฿ ปลีก ฿ เดือนละ
Orders are currently limited to 1 item per transaction to avoid potential customs delays.
Orders in your market are limited to ฿ per month. If you have questions, please refer to our Global Customer Program Terms & Conditions.

รถเข็ญของคุณว่าง

เพิ่มผลิตภัณฑ์เข้าส่งสู่รถเข็ญของคุณ

 

การประชุมสุดยอด พรีเมียร์ โปร 5

 

12-15 มีนาคม 2563

การประชุมสุดยอด พรีเมียร์ โปร 5 จัดขึ้นสำหรับผู้นำ LifeVantage ใหม่ เพื่อเปิดประสบการณ์ในการธุรกิจครั้งใหม่ ซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับนักธุรกิจอิสระของไลฟ์เวนเทจ โดยเปิดโอกาสให้นักธุรกิจอิสระใหม่ทุกท่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ การประชุมสุดยอด พรีเมียร์ โปร 5 จะทำการอบรมนักธุรกิจอิสระให้เข้าใจการสร้างธุรกิจขั้นพื้นฐาน ความสำคัญของการอบรมครั้งนี้ นักธุรกิจอิสระจะได้เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นต้องรู้เพื่อสร้างความเติบโตในธุรกิจ และขณะเดียวกันเพื่อเตรียมที่จะพัฒนานักธุรกิจอิสระในรุ่นต่อไป

การเข้าร่วมงานประชุมสุดยอด พรีเมียร์ โปร

บริษัทฯจะทำการแจ้งให้นักธุรกิจอิสระทราบทางอีเมล ทันที่นักธุรกิจอิสระผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถเข้าร่วมการประชุมนี้ จดหมายจะส่งให้ 1 ฉบับต่อ 1 รหัสเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถซื้อตั๋วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนี้ได้ ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งไว้ในจดหมายเชิญ เมื่อท่านได้รับจดหมายเชิญดังกล่าวแล้ว ท่านต้องทำการลงทะเบียนให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่มีการตอบรับในจดหมายเชิญดังกล่าวในครั้งที่ 2 และท่านประสงค์ที่ขอเข้าร่วมในการประชุมสุดยอด พรีเมียร์ โปร 5 ในครั้งต่อไป ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเองบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ท่านเลือกเดือนหรือรอบในการเข้าร่วมประชุมมสุดยอด พรีเมียร์โปร 5 ตามที่ท่านต้องการได้

รายละเอียดวุฒิการศึกษา

 1. ช่วงระยะเวลาทำคุณสมบัติ
  • 1 กรกฏาคม – 31 ธันวาคม 2562 ประชุมวันที่ 12-15 มีนาคม 2563
 2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดได้อย่างไร
  • ท่านต้องทำคุณสมบัติในตำแหน่งพรีเมียร์ โปร 5 หรือคะแนนรวมขององค์กรมากกว่า 20,000 คะแนน ในช่วงเวลาที่กำหนด
  • ท่านต้องรักษาคุณสมบัติตำแหน่ง โปร 5 โดยมีคะแนนรวมขององค์กรมากกว่า 20,000 คะแนน อย่างน้อย 3 เดือนในช่วงเวลาที่กำหนด
 3. รางวัลการประชุมสุดยอดพรีเมียร์ โปร 5
  • ท่านต้องทำคุณสมบัติตำแหน่งพรีเมียร์ โปร 5 จำนวน 3 ครั้งในช่วงเวลาที่กำหนด
  • 1 ท่านต่อ 1 รหัส
  • สิ่งทีท่านได้รับ: ที่พักสามคืน รวมตั๋วเครื่องบินไป – กลับจากซอลต์เลกซิตี้ และรถรับส่งไป – กลับระหว่างสนามบินและโรงแรม บริษัทฯ จะดูแลชุดลงทะเบียน การประชุมสัมนา และอาหาร ระหว่างการประชุม ซึ่งจะมีการถ่ายทอดความรู้จากนักธุรกิจอิสระระดับมาสเตอร์และอิลิท
  • หากท่านประสงค์ที่จะจ่ายเพื่อเข้าร่วมงานประชุม ท่านจะต้องจ่าย 600 ดอลล่าร์สหรัฐ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและที่พัก) ราคานี้เป็นราคาพิเศษสำหรับรหัสร่วมหรือคู่สมรสเท่านั้น
 4. เงื่อนไขการทำคุณสมบัติ
  • การประชุมสุดยอด พรีเมียร์ โปร 5 นั้นอนุญาตให้เข้าร่วมได้สูงสุดไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 รหัสสมาชิก
  • หากนักธุรกิจอิสระท่านใดทำคุณสมบัติครบถ้วนแต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานประชุมสุดยอดพรีเยร์ โปร 5 ครั้งนี้ได้ ท่านยังมีโอกาสที่จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งถัดไป
  • ท่านไม่สามารถโอนสิทธิที่ท่านได้รับนี้ให้กับบุคคลอื่นได้
  • ท่านไม่สามารถเรียกร้องเพื่อขอรับการชดเชยสิทธิในรูปแบบอื่นได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตีความกฏระเบียบในการเข้าประชุมสุดยอดนี้
  • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
เป้าหมายของเรา

เรากล้าที่จะเปิดโลกแห่งจินตนาการที่พรั่งพร้อมไปด้วยการมีสุขภาพทางกายภาพและทางการเงินที่ดีที่สุด เราเชื่อมั่นว่าความเป็นอยู่ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญของทุกคน และนี่เป็นเหตุผลที่เราได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่ทันสมัยที่เรียกว่า nutrigenomics

เพราะคุณคือคนสำคัญ
ช็อปปิ้งต่อไป

ผลิตภัณฑ์ไลฟ์เวนเทจ จำหน่ายผ่านทางเครือข่ายนักธุรกิจอิสระของเราเท่านั้น สอบถามนักธุรกิจอิสระของคุณสำหรับลิงค์แนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์นี้

เลือกตลาด